Algemene voorwaarden & Privacy

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandeling van Voetverzorging Cynthia Hutteman bij de client, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (door de client) van het aanbod van voetverzorgingsbehandelingen van Voetverzorging Cynthia Hutteman. Dit geschiedt door het instemmen met een behandeling via email of telefoon. Tevens kan de overeenkomst ook worden gesloten buiten de praktijk, bijvoorbeeld bij de client thuis indien er sprake is van een ambulante behandeling.

Verplichtingen van de ondernemer

Voetverzorging Cynthia Hutteman staat er voor in dat de werkzaamheden die zij verricht worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

Voetverzorging Cynthia Hutteman licht de client in over de aard en omvang van de behandeling, en de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de client naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

Voetverzorging Cynthia Hutteman werkt volgens haar beste kunnen, de geldende wet- en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, branche specifieke normen, richtlijnen en de laatste stand der techniek. En verstrekt op basis hiervan adviezen en/of voert passende behandelingen uit. Indien noodzakelijk wordt een client geadviseerd om voor aanvullende behandelingen of beoordeling een ander discipline te consulteren.

Verplichtingen van de client

De client dient de ondernemer voor het aangaan van de behandeling te informeren over haar/zijn specifieke wensen. Voetverzorging Cynthia Hutteman kan dan uitleggen of dit doel haalbaar is en/of de client mogelijk doorverwijzen naar een andere discipline. Tevens heeft de client de plicht alle door de behandelaar gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van een behandeling nodig heeft.

Tarieven en betaling

Voetverzorging Cynthia Hutteman vermeldt mondeling alle tarieven van behandeling bij het maken van een eerste afspraak of schriftelijk tijdens het eerste consult. Tevens zijn de tarieven duidelijk zichtbaar in de praktijkruimte en voor ieder in te zien. Op verzoek kunnen de tarieven van behandelingen vooraf worden opgestuurd per post of e-mail. Het bedrag dat staat voor de behandeling wordt berekend, overeenkomstig in tijd en materiaal. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw.

Voetverzorging Cynthia Hutteman zal telkens op 1 januari van elk beginnend nieuw jaar de tarieven, indien nodig, verhogen volgens de jaarlijkse norm van indexering. Daarnaast zullen tussentijdse prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk worden vermeld in de praktijk en bij een reeds gemaakte afspraak per e-mail of per post worden toegezonden. Het niet en/of tijdig doorgeven van eventuele wijzigingen in persoonsgegevens zijn voor eigen verantwoording van de client, indien daardoor uit voortvloeit dat de te verstrekken informatie niet juist ontvangen wordt.

De client betaald na afloop van de behandeling en/of producten per pin of contant. In uitzonderlijke gevallen mag de client de factuur binnen 14 dagen per bank voldoen. Voor de cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke voetzorg worden ingediend bij de desbetreffende podotherapeut.

Diabetische voetzorg

Bij Voetverzorging Cynthia Hutteman is uiteraard mogelijk om alleen een behandeling te ondergaan voor enkel “medisch noodzakelijke voetzorg”, onder deze zorg wordt verstaan; zorg die in het behandelplan, van de podotherapeut is opgenomen. Laatstgenoemde wordt vergoed vanuit de basisverzekerde zorg, de gecontracteerde voetzorg valt namelijk onder de basisverzekering en daarvoor hoeven cliënten niet bij te betalen. Aanvullend kan in overleg met de cliënt wel extra cosmetische meerzorg worden uitgevoerd die niet in het behandelplan zijn omschreven. Aanvullende extra meerzorg (vallende onder “cosmetische voetzorg) zal door de client contact of pin worden voldaan na elke behandeling.

Extra cosmetische meerzorg bestaat o.a. uit;

Het knippen en frezen van gezonde nagels, het behandelen en glad frezen van droog, niet snijdbaar eelt wat geen risico geeft op een voetwond, het aanbrengen van verzorgende nagelolie en het inmasseren van crème en nagelomgeving. Meerzorg betreft altijd de vrije keuze van cliënt. 

Persoonsgegevens en privacy

Uw persoonlijke gegevens zullen met zorgvuldigheid worden verwerkt en niet worden doorgegeven aan derden. De persoonsgegevens van de client worden door Voetverzorging Cynthia Hutteman opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandeld volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is in alle lidstaten van de Europese Unie.

Geheimhouding

Voetverzorging Cynthia Hutteman is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client tijdens de behandeling verstrekt. De geheimhouding vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, medisch pedicure Cynthia Hutteman verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Voetverzorging Cynthia Hutteman kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat de client onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Daarnaast is zij niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door de client zijn meegenomen naar de praktijk.

Door aanwezigheid van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van voetverzorging Cynthia Hutteman beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Klachten

Indien een client een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen, schriftelijk worden gemeld aan Voetverzorging Cynthia Hutteman. Voetverzorging Cynthia Hutteman dient de client binnen 7 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht een adequaat antwoord te geven. Indien de blijkt dat de klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw gratis worden uitgevoerd of vervanging van het betreffende product. Onvoldoende resultaat van de behandeling of product geeft de client in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van de betaling. Mochten beide partijen niet tot overeenstemming komen na het melden van een klacht kan de client het geschil voorleggen aan de geschillencommissie uiterlijke verzorging.

Gedrag

De client dient zich tijdens een behandeling volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een client na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Voetverzorging Cynthia Hutteman het recht de behandeling te staken, zonder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Voetverzorging Cynthia Hutteman en de client is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Tot slot

Voetverzorging Cynthia Hutteman zal er alles aan doen om uw voeten op professionele wijze te verzorgen en u te begeleiden.

 Versie 09.05.23